Preview

E-Management

Расширенный поиск

Сложность процессов развития современных городов

https://doi.org/10.26425/2658-3445-2019-2-32-44

Полный текст:

Аннотация

Современный экономический кризис связан, прежде всего, с экономической ситуацией в отдельных странах. В статье проанализирован экономический аспект функционирования национальных экономик, включая проблему динамики валового внутреннего продукта, экономического роста квантитативного (количественного) характера и экономического развития, которое принимает квалификативный (качественный) характер, а также другие показатели, которые описывают текущую экономическую ситуацию. Этот анализ позволяет определить, находится ли данная страна в фазе роста и развития или в фазе кризиса, что можно понимать синтетически как снижение производства в экономике, продолжающееся дольше двух кварталов.

В исследовании кризис проанализирован, однако, с другой точки зрения, представлена совершенно другая материя кризиса, а не его экономический аспект. Непрерывный рост или экономическое развитие теоретически должны способствовать улучшению качества условий жизни людей. Экономический рост в национальной экономике в масштабе «макро» приводит к росту и развитию индивидуальных домашних хозяйств, что в упрощенном виде можно назвать увеличением зажиточности. Такие же ожидания общества - экономический рост должен повлиять на улучшение условий жизни рядового гражданина. Аналогичная ситуация должна выглядеть во время экономического кризиса. Времена макроэкономического кризиса - кризис и отдельного домашнего хозяйства, необходимость «затянуть пояс». Однако во времена экономического процветания человек также вынужден параллельно функционировать в кризисе, который затрагивает каждый крупный город, независимо от роста или кризиса национальной экономики, отсутствия рабочих мест, сокращения производства, растущей безработицы и т. д. Здесь идет речь о специфическом кризисе, который проявляется в ухудшении качества среды функционирования людей - среды, в которой ежедневно находится человек и удовлетворяет свои потребности.

Об авторах

П. Бартковяк
Познанский экономический университет
Россия

Бартковяк Петр - доктор экономических наук, профессорК. Кшакевич
Познанский экономический университет
Россия

Кшакевич Казимеж - доктор экономических наук, профессорСписок литературы

1. Bartkowiak P., Koszel M. (2011). The contemporary crisis of the city. Dilemmas of business management in times of crisis. Scientific Society for Organization and Management. Poznan. P. 14-39.

2. Bourne L.S. (2001). The urban sprawl debate. Myths realities and hidden agenda//Plan Canada. Vol. 41 (4).

3. Brueckner J.K. (2001). Urban sprawl: lessons from urban economics. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs. Brookings Institution Press, Filadelfia.

4. Chmielewski J.M. (2001). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawsk-iej. Warszawa.

5. Gwiazdowicz M. (2010). Kryzys gospodarki przestrzennej. Infos nr 3 (73), Wydaw. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa.

6. Hall E.T. (2009). Ukryty wymiar. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S. A., Warszawa.

7. Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007). Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle demokratycznego panstwa prawnego. Program Earnst&Young „Sprawne Panstwo”, Warszawa.

8. Jqdraszko A. (2005). Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroza regulacji ustawowych, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.

9. Kaminski Z. (2008). Bezdroza prawne planowania przestrzennego w Polsce, [w:] Biuletyn Instytutu Geografii Spoleczno-Eko-nomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna nr 5, Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.

10. Kolipinski B. (2011). Ekspertyza na temat: Lad przestrzenny w Polsce - stan i problemy, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

11. Kowalewski A. (2009). Gospodarka przestrzenna w Polsce, (tekst referatu wygloszonego na Konferencji Spalskiej PZiTB w dniu 6 pazdziernika 2009 r.).

12. Lisowski A. Grochowski M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do Kon-cepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2030, Wyd. KPZK - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, T. 1, Warszawa.

13. Litwinska E. (2008). Zjawisko urban sprawl - jeden z wymiarow wspolczesnych procesow urbanizacji, [w:] Slodczyk J., Smi-gielska M. (red.), Wspolczesne kierunki i wymiary procesow urbanizacji, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

14. Mierzejewska L. (2010). Rozwoj zrownowazony miasta, Wydaw. Naukowe UAM, Poznan.

15. Parysek J.J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydaw. Naukowe UAM, Poznan.

16. Parysek J.J. (2008). Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. Biuletyn Instytutu Geografii Spoleczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwoj Region-alny i Polityka Regionalna nr 5, Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.

17. Parysek J.J., Mierzejewska L. (2009). Problemy funkcjonowania i rozwoju polskich miast z perspektywy 2009 r. Biuletyn Instytutu Geografii Spoleczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna nr 6, Wybrana problemy miast i aglomeracji miejskich na pocz^tku XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.

18. Purchla J. (red.) (2008). Raport na temat funkcjonowania systemu dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wyd. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-dowego, Krakow.

19. Regulski J. (2007). Komentarz do raportu „Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardow demokratycznego panstwa prawnego”, Program Earnst&Young „Sprawne Panstwo”, Warszawa.

20. Szymanska D., Bieganska J. (2011). Fenomen urbanizacji i procesy z nim zwi^zane, Studia Miejskie, T. 4., Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na pocz^tku XXI wieku, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

21. Templewicz K. (2011). Infrastruktura wykluczenia, „Krytyka polityczna”, nr 27-28, Miejsca transformacji, Wydaw. Krytyki Politycznej/Stowarzyszenie im. Stanislawa Brzozowskiego, Warszawa.

22. Wassmer R. W. (2002). An economic perspective on urban sprawl: with an application to the North American West and a test of the efficiency of urban growth boundaries, Sacramento.

23. Wedawowicz G., Banski J., Degorski M., Komornicki T., Korcelli P., Sleszynski P (2006). Przestrzenne zagospodarowanie Polski na pocz^tku XXI wieku, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

24. Wedawowicz G. (2010). Charakterystyka glownych trendow i zmian w rozwoju obszarow miejskich Polski, Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.


Рецензия

Для цитирования:


Бартковяк П., Кшакевич К. Сложность процессов развития современных городов. E-Management. 2019;2(2):32-44. https://doi.org/10.26425/2658-3445-2019-2-32-44

For citation:


Bartkovyak P., Kshakevich K. Complexity of the processes of modern urban. E-Management. 2019;2(2):32-44. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/2658-3445-2019-2-32-44

Просмотров: 223


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2658-3445 (Print)
ISSN 2686-8407 (Online)